Menu

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
21575

Katolickie Stowarzyszenie SŁUŻBA CZŁOWIEKOWI


RACHUNEK  WYNIKÓW

za rok  2006

Poz.

Wyszczególnienie

 

 

Kwota za rok

ubiegły

bieżący

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

133.102,48

104.399,69

I.

Składki brutto określone statutem

       821,00

       344,00

II.

Inne przychody określone statutem

132.281,48

104.055,69

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

128.956,72

103.851,05

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej wielkość dodatnia lub ujemna (A-B)

  4.145,76

      548,64

D.

Koszty administracyjne:

      985,12

      2.365,95

1.

Zużycie materiałów i energii

      212,28

        911,10

2.

Usługi obce

      684,04

     1.337,85

3.

Podatki i opłaty

        88,80

--------------

4.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

-------------

--------------

5.

Amortyzacja

-------------

--------------

6.

Pozostałe

-------------

       117,00

E.

Pozostałe przychody

  (nie wymienione w poz. A i G)

-------------

--------------

F.

Pozostałe koszty

 (nie wymienione w poz. B, D i H)

-------------

--------------

G.

Przychody finansowe

           4,50

           1,64

H.

Koszty finansowe

-------------

--------------

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

 3.165,14

-1.815,67

J.

Zyski i straty nadzwyczajne:

-------------

--------------

I.

Zyski nadzwyczajne-  wielkość dodatnia

-------------

--------------

II.

Straty nadzwyczajne- wielkość ujemna

-------------

--------------

K.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

 3.165,14

-1.815,67

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

 

  1.815,67

II.

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

3.165,14

 

 

Bilans

BILANS

sporządzony na dzień 31.XII.2006r.

 

 

Wiersz

 

 

 

Aktywa

 

 Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)

 

Wiersz

 

Pasywa

 

 Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

(zł, gr)

 

 

 

 

Roku poprzedniego

 

Roku bieżącego

Roku poprzedniego

 

Roku bieżącego

1

2

3

4

5

6

7

8

 A.

Aktywa trwałe

 

 

A.

Fundusze własne

11.755,19

 9.939,52

 

 I.

Wartości niematerialne i prawne

 

 

I.

Fundusz statutowy

 8.590,05

11.755,19

 II.

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

II.

Fundusz z aktywacji wyceny

 

 

 III.

Należności długoterminowe

 

 

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

3.165,14

-1.815,67

 

 

 IV.

Inwestycje długoterminowe

 

 

1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

3.165,14

 

 V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

2.Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

 

1.815,67

 

 

 B.

Aktywa obrotowe

13.320,82

11.095,38

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1..565,63

1.155,86

 

 

 I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

 

 

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

 

 

 II.

Należności krótkoterminowe

 

 

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

1.565,63

1.155,86

 III.

Inwestycje krótkoteminowe

 

 

1.Kredyty i pożyczki

 

 

 

1.Środki pieniężne

13.320,82

11.095,38

2.Inne zobowiązania

1.565,63

1.155,86

 

2.Pozostałe aktywa finansowe

 

 

3.Fundusze specjalne

 

 

 C.

Krótkoterminowe

rozliczenia  międzyokresowe   

 

 

III.

Rezerwy zobowiązania

 

 

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

 2.Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 X.

Suma aktywów

13.320,82

11.095,38

X.

Suma pasywów

13.320,82

11.095,38

 

 

 

 

      

Strony z działuSTOWARZYSZENIE Służba Człowiekowi

Zegar

Wyszukiwanie