Menu

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
18084

Konto Stowarzyszenia:03102053560000100200397158
KRS: 0000071988


Statut

Katolickiego Stowarzyszenia „Służba Człowiekowi” w Zamościu    

(tekst jednolity)    


Rozdział I

 § 1.
Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działające w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu, zrzesza osoby niepełnosprawne oraz osoby pełnosprawne akceptujące naukę Kościoła, gotowe nieść wszechstronną pomoc i wsparcie potrzebującym, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, bezrobotnym, dzieciom i młodzieży, zwłaszcza zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także osobom starszym i niedołężnym oraz dawać wyraz o godności każdej osoby ludzkiej i poszanowaniu jej praw tworząc z nimi więzi przyjaźni.

§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość.

§ 5.
 1. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 6.
Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy.
 § 7.
 1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
 2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji społecznych krajowych i zagranicznych o podobnych     celach działania, współdziałać z takimi organizacjami w zakresie opieki i pomocy nad osobami     niepełnosprawnymi i potrzebującymi.
§ 8.
Opiekę duchowną nad Stowarzyszeniem sprawuje asystent kościelny zatwierdzony przez władze kościelne na wniosek Stowarzyszenia.                                                                       

Rozdział II
Cele i zasady działania

§ 9.
Cele Stowarzyszenia:
 1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych upowszechniające w społeczeństwie problemy i potrzeby tych osób oraz kształtowanie właściwego stosunku do  tych zagadnień, a także przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji osób      niepełnosprawnych z powodu ich ułomności fizycznej bądź umysłowej,
 2.  niesienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, objętym      działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy moralnej, duchowej,      oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej a także charytatywnej i społecznej      oraz pomocy w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
 3. zabieganie w organach administracji państwowej i samorządowej o likwidację  wszelkich barier, zwłaszcza architektonicznych, z powodu których ograniczone są prawa osób niepełnosprawnych,
 4. organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych i opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych dla osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących pomocy oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
 5. propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym, zgodnie z duchem Ewangelii i nauką Kościoła,
 6. sesje formacyjne służące odnajdywaniu duchowej inspiracji oraz przekazywaniuodpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających w najwłaściwszy sposób      towarzyszyć osobom niepełnosprawnym,
 7. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz  prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej,
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych
 10. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie działań zmierzających do integrowania osób niepełnosprawnych w środowisku ludzi zdrowych,
 12. prowadzenie działalności wydawniczej oraz działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. wspieranie organizacyjne i finansowe działalności Centrum Pastoralnego przy Parafii św. Michała Archanioła,
 14. spotkania wspólnoty, pielgrzymki krajowe i zagraniczne, wycieczki, obozy wakacyjne oraz inne działania służące umacnianiu więzi międzyosobowych, pogłębianie życia duchowego członków Stowarzyszenia przez: rekolekcje, wspólną modlitwę konferencje religijne, zapoznanie z katolicką nauka społeczną, szczególnie w dziedzinie pomocy bliźniemu,
 15. gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
 16. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju   świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 17. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 18. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 19. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  i zagrożonych utratą pracy i osób niepełnosprawnych,
 20. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 21. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 22. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 23. propagowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania , prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych oraz działalność informacyjno-doradczo-szkoleniowa,
 24. podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 25. podejmowanie działań  na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 26. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 27. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 28. ratownictwo i ochronę ludności oraz  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 29. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 30. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 31. promocja i organizacja wolontariatu,
 32. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dn.24.04.2003r. O działalności pożytku publicznego (z póz. zmianami),
 33. organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
§ 10.
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 11.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą poprzez własne zakłady oraz w formie udziału w spółkach krajowych, spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych i w spółkach zagranicznych, a także przystępować do innych podmiotów gospodarczych.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących dziedzinach:    - usługi szkoleniowe
  - usługi wydawnicze   
  - usługi oświatowo-wychowawcze 
  - w innych dziedzinach służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a cały dochód przeznaczany na działalność statutową.    

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:       
1) zwyczajnych,       
2) wspierających,       
3) honorowych.      

§ 13.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która akceptuje założenia ideowe Stowarzyszenia, jego Statut i jest gotowa brać czynny udział w realizacji jego celów.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również małoletni, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów. Małoletni poniżej 16 lat nie mają praw wyborczych oraz prawa udziału w głosowaniu.

§ 14.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego     przedstawiciela.

§ 15.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, jak i prawna, która położyła szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

 § 16.
 1. Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji.
 2. Członkowie założyciele stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 3. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje uchwałą Zebrania Ogólnego, podjętą na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 § 17.
 1. Członek zwyczajny ma prawo:    
  1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,    
  2) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia i wypowiadać się we wszystkich sprawach  dotyczących Stowarzyszenia,    
  3) omawiać i oceniać na posiedzeniach i zebraniach działalność Stowarzyszenia i jego władz oraz postawy i działalność jego członków, a także zgłaszać swe inicjatywy, opinie i wnioski władzom Stowarzyszenia,    
  4) korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi i członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego,     za wyjątkiem praw wyborczych.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 18.
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:    
1) aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,    
2) stosowanie się do postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,    
3) regularne opłacanie składek członkowskich,    
4) godne reprezentowanie Stowarzyszenia.  

§ 19.
1. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:     
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,     
2) skreślenia z listy członków, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres roku, po wcześniejszym uprzedzeniu pisemnym,     
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z powodu rażącego naruszania postanowień Statutu albo niegodnego zachowania naruszającego dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.  4). śmierci członka Stowarzyszenia
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawach członkowskich ( nie przyjęcie, skreślenie, wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zebrania Ogólnego Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

§ 19 a.
Stowarzyszenie:  
 1. nie udziela pożyczek oraz nie zabezpiecza swoim majątkiem zobowiązań członków Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracowników, a także osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”,  
 2. nie przekazuje swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
 3. nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na innych zasadach niż osoby trzecie,
 4. nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których     uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.                                                                        


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20.
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Zebranie Ogólne Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.   
 4. Zebranie Ogólne   

§ 21.
1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Zebranie Ogólne może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22.
Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:   
 1. określanie programów działalności stowarzyszenia,   
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz ocena ich działalności,   
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,   
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,   
 5. podejmowanie uchwał i rozpatrywanie wniosków w sprawach przedstawionych przez Zarząd,Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,   
 6. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,  
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  
 9. uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Ogólnego.

§ 23.
 1. Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz w roku.
 2. O terminach Zebrania Ogólnego Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia, na co najmniej siedem dni przed datą Zebrania.                                                                          
§ 24.
 1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne jest zwoływane:
  1) na podstawie uchwały Zarządu.
  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3) na żądanie 1/4; ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Postanowienia § 23 ust. 2 stosuje się również do zwoływania Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego.
 3. W miarę potrzeby Nadzwyczajne Zebranie Ogólne może wybrać w czasie kadencji nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną lub dokonać zmian w ich składzie.
 4. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane. 

§ 25.
 1. W Zebraniu Ogólnym biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Ogólne władne jest do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/3 członków stowarzyszenia.
 3. Zebranie Ogólne zwołane w drugim terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie pół godziny po upływie pierwszego terminu, władne jest do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Przepis niniejszy nie dotyczy trybu podejmowania uchwał o zmianach Statutu i rozwiązaniu     Stowarzyszenia.

§ 26.
 1. Uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów członków biorących udział w Zebraniu, w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
 2. Na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny. 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 27
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 – 7 osób, wybieranych przez Zebranie Ogólne spośród     członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:   
  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. realizowanie uchwał Zebrania Ogólnego,
  3. opracowywanie programu działania i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań, przyjmowanie darowizn, spadków lub zapisów,
  5. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie komisji i sekcji Stowarzyszenia oraz określanie  zasad  ich działania,
  6. zwoływanie Zebrania Ogólnego,
  7. prowadzenie działalności gospodarczej i gromadzenie środków finansowych,
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do spółek i innych podmiotów gospodarczych, po uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną,
  10. podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów  Stowarzyszenia.

§ 28.
 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego dłuższej nieobecności Sekretarz, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 


Komisja Rewizyjna 

§ 29.
 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli lub nadzoru, zaś członkowie Komisji Rewizyjnej: 
  a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3-4 osób wybieranych przez zebranie ogólne spośród członków Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w miarę potrzeb również sekretarza komisji.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:   
  1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku,
  2. składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami i uwagami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.  

§ 30.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne

§ 31.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w kołach terenowych.
2. Koła Stowarzyszenia mogą być organizowane w poszczególnych dekanatach, parafiach, miastach i wioskach, na wniosek co najmniej 10 zainteresowanych osób.

§ 32.
Władzami koła są:  
 1. zebranie członków koła,  
 2. zarząd koła.  

§ 33.
 1. Zebranie członków koła zwołuje zarząd w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Do kompetencji zebrania członków koła należy:
  1. wybór członków zarządu,
  2. uchwalanie planu pracy i kierunków działania koła,
  3. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i ocena jego pracy,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad.

 § 34.
 1. Zarząd koła składa się z 3 osób wybieranych spośród członków koła przez zebranie członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera ze swego grona: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 3. Kadencja zarządu trwa dwa lata.
 4. Do kompetencji zarządu koła należy:
  1. organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą koła,
  2. wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. zgłaszanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia, w sprawach przyjęcia, skreślania i wykluczania członków koła,
  4. składanie sprawozdań z działalności koła na zebraniu członków koła oraz Zarządowi Stowarzyszenia,
 5. Posiedzenie zarządu koła zwołuje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, przewodniczący.  

Rozdział VI
 Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

§ 35.
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów i poleceń,
  3. wpływów z działalności gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia,
  4. akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających,
  5. dotacji i subwencji,
  6. innych wpływów i dochodów.

§ 36.
 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia składają dwaj jego członkowie, w tym przewodniczący lub skarbnik albo dwie inne osoby upoważnione przez Zarząd.
 2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonania określonego rodzaju czynności.

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe

§ 37.
Uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 38.
Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez Zebranie Ogólne większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 39.
 1. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Ogólne określi katolickie organizacje, na które przejdzie majątek Stowarzyszenia oraz powoła Komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 2. W przypadku niemożności ustalenia organizacji uprawnionej do przejęcia majątku - majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Zamościu.        

Zegar

Wyszukiwanie